Logo Startseite Kranz Kranz

Musik

1.

From Sonata for Piano and Cello No. 3 (Beethoven)

Piano to Chero no Tame no Sonata Dai 3 ban (Be-to-ben) Yori

01:07
2.

Ave Maria (Schubert)

Ave?Maria (Shu-beruto)

02:31
3.

Detective Conan Main Theme (Fear Version)

Meitantei Konan Mein?Te-ma (Senritsu Va-jon)

02:30
4.

Prelude

Pureryu-do

00:36
5.

Allegretto

Areguretto

00:44
6.

Comical Tempo 1

Komikaru Tenpo 1

00:43
7.

Comical Tempo 2

Komikaru Tenpo 2

00:51
8.

From Toccata and Fugue in D-Minor(Bach)

Tokkata to Fu-ga Ni Tancho-(Bahha) Yori

01:39
9.

Dolce Sound

Doruche Saundo

00:32
10.

Baroque Elephant

Barokku Erefanto

01:16
11.

Now Capriccio

Hatena Kapuriccho

01:44
12.

Dissonance

Disusonansu

01:14
13.

Rhythmic Noise

Ritomikku Noizu

00:53
14.

Romance Rhapsody

Romansu Rapusodi

01:05
15.

Mind Piano

Maindo Piano

00:44
16.

Teitan Elementary School Song(Trumpet Version)

Teitan Sho-gakko- Ko-ka(Trp Va-jon)

01:04
17.

In Mortis 1

In Morutisu 1

00:31
18.

In Mortis 2

In Morutisu 2

00:31
19.

Forte Suspense

Forute Sasupensu

01:08
20.

From Sonata for Piano and CelloNo. 3 (Beethoven)

Piano to Chero no Tame no SonataDai 3 Ban (Be-to-ben) Yori

02:18
21.

Dry Elegy

Dorai Erejii

02:21
22.

Piano and Flute's Amazing Grace

Piano to Furu-to no Ame-jingu?Gureisu

01:39
23.

Decrescendo

Dekureshendo

00:48
24.

Crescendo

Kureshendo

00:49
25.

Modulation

Modure-shon

00:55
26.

Tempo Rubato

Tenpo Ruba-to

00:53
27.

Miss Judge

Misu Jajji

01:00
28.

Out of Koechel

Auto Obu Kehheru

00:32
29.

Ave Maria (Gounod)

Ave?Maria (Guno-)

03:17
30.

Examine

Eguzamine

00:16
31.

Largo Suspense

Rarugo Sasupensu

01:16
32.

Dal Segno

Daru Se-nyo

02:37
33.

Drum Attack

Doramu Atakku

00:13
34.

Passage

Passe-ji

01:11
35.

Accelerando A

Acchererando A

02:19
36.

Jesu, Joy of Man's Desiring(Bach)

?Shuyo, Jin no Nozomi no Yorokobiyo?(Bahha)

03:02
37.

Tense Suspense A ~ Tense Suspense B

Kinpaku Sasupensu A ~ Kinpaku Sasupensu B

01:15
38.

From the Messiah He Shall Feed His Flock Like a Shepherd (Handel)

Mesaia Yori?Shu wa Hitsujikai no Goto Kuso no Mure o Yashinai? (Henderu)

02:19
39.

In Alto Part

In Aruto Pa-to

00:42
40.

My Heart Remains With You

Kokoro wa Anata to Tomoni

02:18
41.

Reiko's Amazing Grace

Reiko no Ame-jingu?Gureisu

02:56
42.

Arabesque Touch

Arabesuku Tacchi

01:47
43.

Grave Side

Gura-ve Saido

01:26
44.

Accelerando B

Acchererando B

01:30
45.

Allegro

Areguro

00:33
46.

From Chaconne (Vitali)

Shakonnu (Vita-ri) Yori

01:41
47.

Like Serenade

Raiku Serena-do

01:41
48.

Tonality

Tonariti

01:39
49.

Shinichi's Amazing Grace

Shin'ichi no Ame-jingu?Gureisu

01:02
50.

Fermata

Feruma-ta

00:25
51.

Legato Epilogue

Rega-to Epiro-gu

01:03
52.

Conan's Amazing Grace

Konan no Ame-jingu?Gureisu

00:31